Oficiálna stránka obce

Meniny na web

 

 

Novoročný príhovor

 

Začal sa rok 2017. Prvé sekundy nového roku bývajú vždy sprevádzané oslavami, pripíjame si na šťastie, zdravie, dávame si novoročné predsavzatia. Ďalšie dni ukážu, či sú naše predsavzatia reálne, alebo sme opäť podľahli čaru silvestrovskej noci.

            Starý rok odišiel do histórie, nič čo sa udialo sa nedá zmeniť. Môžeme len skonštatovať, čo sa nám podarilo a čo nevyšlo podľa našich predstáv. Negatívne veci nám môžu poslúžiť ako poučenie do budúcnosti a veci, ktoré sa vydarili môžu tvoriť základ pre stanovenie nových cieľov. Každá oblasť má svoj okruh problémov, ktorými sa musia ľudia zaoberať. Samospráva je špecifická tým, že tých problémov je akosi viac. Oblastí, ktorým sa má samospráva venovať je mnoho, nie všetky sú pokryté finančne, odborne a legislatívne. Napriek nie práve férovým podmienkam robíme všetko tak, aby sme pokryli všetky oblasti, ktoré máme v správe. Niekedy je to zvlášť zložité, ako napríklad oblasť odpadového hospodárstva, kde sa zákony v roku 2016 menili viackrát za rok. Počas roka sa zmenila legislatíva, financovanie, kompetencie. Ako všetko nové aj nový spôsob nakladania s odpadmi z obalov sa zavádzal s problémami. Ľudia si ťažko zvykali na nové kontajnery, na rozmiestnenie jednotlivých kontajnerových stojísk, na spôsob umiestňovania odpadu. Problémy boli aj na strane odpadovej spoločnosti, ktorej v priebehu mesiaca pribudlo množstvo odpadu, ale počet mechanizmov a ľudí sa nezmenil. Všetko sa nám podarilo rozbehnúť, ľudia si zvykli. Ak odpadová spoločnosť zvýši frekvenciu vývozov, ľudia budú poctivo triediť, tak sa nám podarí znížiť objem odpadov, ktoré sa v súčasnej dobe musia vyvážať na skládku.

V oblasti plánovania, nie vždy všetko čo sa naplánuje sa aj podarí splniť. Obec sa v roku 2016 uchádzala o dotáciu na výstavbu stavby pre objekt s názvom „Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času“, ide o stavbu viacúčelového ihriska s príslušenstvom. Napriek vyhlásenej výzve a splnení všetkých podmienok, napokon Pôdohospodárska platobná agentúra, pre vlastné chyby vo vyhlásení, výzvu zrušila a obce, ktoré sa uchádzali o príspevok ostali neuspokojené. V tomto období pripravujeme podklady pre ďalšiu výzvu, ktorá sa týka „Rozšírenia kapacity materskej školy v Obci Trenčianske Bohuslavice“.  Plánujeme rozšíriť jednotriednu materskú školu o druhú triedu. Väčšiu škôlku budeme potrebovať, nakoľko sa naša obec po rokoch stagnácie začala rozrastať. V roku 2016 sa u nás narodilo 17 detí. Sme radi, že sa mladým v našej obci darí a spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich v našej obci aj udržali.

Začali sme aj s opravou budovy obecného úradu. Podarilo sa nám vymeniť staré okná na budove za nové, ktoré spĺňajú najprísnejšie technické normy. Máme pripravené projekty na plynofikáciu obecného úradu a rekonštrukciu materskej školy.

Aby bola obec krajšia, stále čistá a udržiavaná o to sa starajú zamestnanci obecného úradu. Do prác sa zapájajú aj pracovníci poskytnutí úradom práce. Samospráva aj občania obce, všetci spolu sme zodpovední za vzhľad obce. Každý sa musí postarať o svoj majetok na vlastné náklady. Chcem poprosiť aj majiteľov rodinných domov a záhrad, aby si nemýlili obecné kompostovisko s obecným smetiskom. Ak si občan pokosí vlastný pozemok, tak sa musí postarať aj o svoj odpad zo záhrady. V časti svojho pozemku si môže zriadiť vlastné kompostovisko, zabezpečiť si vlastný kompostér, prípadne si objednať službu na kľúč. Pri sadení kríkov a stromov musí občan vždy posúdiť aj to, čo spraví každoročne s ostrihanými konármi a kríkmi. Je to súkromný odpad, ak ho niekde vyvezie, zaplatíme likvidáciu odpadu všetci. Je to správne?..

Obec trápi aj likvidácia veľkoobjemových smetí pri požiarnej zbrojnici. Akosi sme si už zvykli vypratávať nepotrebné haraburdie do kontajnera. Kontajner je určený na veľkoobjemový odpad. Je to myslené tak, že občan občas veci, ktoré sú väčšie ako jeho odpadová nádoba, prinesie do kontajnera. Mnohí si kontajner mýlia s uskladnením starého nábytku, čistením povalových priestorov a vypratávaním nehnuteľnosti pri kúpe a predaji. Takéto veľké čistenie a vypratávanie sa robí na vlastné náklady, nie na úkor spoluobčanov. Obec je zo zákona povinná dvakrát ročne poskytnúť občanom kontajner na nadrozmerný odpad. Ako by asi dopadli dva kontajnery ročne, keď ich zapraceme viac ako päťdesiat za rok. A kde by asi skončil odpad, ak by kontajner nebol prístupný... Ale ľudia sa vzdelávajú, cestujú po vyspelých štátoch Európy a sveta. Keď sa to podarilo v cudzine, verím že to pôjde aj u nás. Čas ukáže, že nie sme horší ako ostatné vyspelé národy a že nám tiež leží na srdci krása našej prírody a našej obce.

Aby sa obec mohla rozvíjať, samospráva v minulom roku schválila nový „Územný plán Obce Trenčianske Bohuslavice“ (ÚPN-O). Územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb. Obec požiadala o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Obec splnila náročné kritériá, ktoré stanovilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a získala dotáciu v plnej výške, čo predstavuje 70 % z oprávnených nákladov na spracovanie ÚPD. Samospráva sa uzniesla aj na Všeobecne záväznom nariadení obce číslo 6/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice.

A čo nás čaká v tomto roku, chceme ostať verní našim pravidelným akciám:  Stavanie mája, Rozprávkový chodník, Slovácka jaternica, Stretnutie dôchodcov, Miluláš. Na „Slováckej jaternici“ sa v tomto roku stretneme v obci Březová.

Okrem toho nás čaká rekonštrukcia materskej školy. Rozsah rekonštrukcie bude závisieť od spôsobu financovania. Ak budeme úspešný pri žiadosti o dotáciu zrealizujeme celú rekonštrukciu, ak budeme  rekonštrukciu realizovať len z vlastných prostriedkov, spravíme len nevyhnutné úkony. V pláne máme aj plynofikáciu obecného úradu, úpravu priestorov obecného úradu. V územnom plánovaní chceme pokračovať v realizácii Územných plánov nových rozvojových zón B4 a B6. Plánuje sa aj oprava a dokončenie prác na hasičskej zbrojnici a priľahlých prístupových komunikáciách. Čakáme na výsledky žiadosti o príspevok z Environmentálneho fondu na príspevok na kompostéry.

Plánov je mnoho, financií málo, tak nám držte palce, aby sa nám podarilo uspieť v žiadosti o príspevky a dotácie. Všetkým prajem v tomto roku len to dobré, aby nás postretlo len to pozitívne a negatívne veci nech nás oblúkom obchádzajú.

 

 

                                                                                                 Bibiana Naďová

                                                                                                  starostka obce

 

Príhovor novoročný 2017.pdf 

                                                                                   ____________________________________

 

Kompletná dokumentácia k novému ÚPN

 

___________________________________________

Úradná tabuľa

10.01.2017 21:10

MŠ Trenčianske Bohuslavice - Školský vzdelávací program

ŠkVP Zvedavé deti - nový.pdf 
14.12.2016 21:21

Zápisnica december z riad.zas.- 07.12.2016

Zápisnica december z riad.zas.- 07.12.2016.pdf 
09.11.2016 20:08

Zápisnica z riad.zas.- 07.11.2016

Zápisnica z riad.zas.- 07.11.2016 doc.pdf
09.11.2016 11:25

Prerušenie distribúcie elektriny 25. 11. 2016

prerušenie distribúcie elektriny (2).pdf 
08.11.2016 08:17

VZN č. 6-2016 - ÚPN-O TB - záväzná časť

VZN č. 6-2016 - ÚPN-O TB - záväzná časť.pdf 
08.11.2016 08:16

VZN č. 5-2016 - o dani za ubytovanie

VZN č. 5-2016 - o dani za ubytovanie.pdf
08.11.2016 08:14

VZN č. 4-2016 - o miestnych daniach

VZN č. 4-2016 - o miestnych daniach.pdf 
02.11.2016 19:01

Záverečné stanovisko č. OU-NM-OSZP-2016000162-81

Záverečné stanovisko č. OU-NM-OSZP-2016000162-81.pdf 
10.10.2016 20:27

pozvánka MIKROREGIÓN BOŠÁČKA

MIKROREGIÓN BOŠÁČKA_pozvanka24.11.pdf 
Flag Counter

Kontakt

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Vyhľadávanie

Novinky

02.11.2016 12:13

Turistické značenie Nová Bošáca-Rolincová

V utorok 1. novembra 2016 o 08:00 hod. sme sa vybrali obaja Struhárovci pešo po trase turisticko-náučného chodníka do Novej Bošáce, kde začína...
20.04.2016 22:53

Publikácia o histórii, tradíciách a nárečí našej obce

  Pani Matilka Macháčová pripravuje vydanie publikácie o histórii, tradíciách a nárečí našej obce. Prosí občanov, ktorí majú staré...
05.02.2016 09:26

Video obce z vtáčej perspektívy

Firma Soundvision z Novej Dubnice natočila video našej obce. Je to zaujímavý pohľad na našu obec z vtáčej perspektívy. Zároveň boli pri natáčaní...
15.11.2015 19:47

Bezplatné právne poradenstvo

Bezplatné právne poradenstvo   V našej obci v stredu 18.11.2015 od 11:00 do 11:45 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu poskytne...
24.02.2015 17:10

E-maily občanov

OZNAM   Samospráva obce v rámci lepšej informovanosti občanov plánuje informovať občanov o dôležitých udalostiach v obci ako je...
17.02.2011 00:00

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V záujme "zlepšenia prezentačnej a informačnej funkcie obce", bola spustená do prevádzky oficiálna...

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode