Všeobecne záväzné  nariadenia obce 

 
 
 
VZN prijaté v roku 2015 Dátum
VZN č. 1-2015 o zrušení Základnej školy Trenč. Bohuslavice.pdf  27.02.2015
VZN č. 3-2015 o podmienkach prideľovania bytov v nájomnom bytovom dome.pdf 12.05.2015
VZN č. 4-2015 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Trenčianske Bohuslavice.pdf 12.05.2015
VZN č. 2-2015 - ktorým sa upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.pdf  18.11.2015
VZN č. 5-2015 - o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf  18.11.2015
VZN č. 6-2015 - dodatok - o nakladaní s odpadom.pdf  18.11.2015
   

 

VZN prijaté v roku 2013 Dátum
VZN č. 1-2013 - o financ. materských škôl a školských zariadení 29.01.2013
Poriadok odmeňovania volených orgánov obce - 2013.pdf  02.07.2013
VZN č. 2-2013 - o nakladaní s odpadom 04.09.2013
VZN č. 3-2013 - o odpadoch dodatok.pdf 28.11.2013
   
   
   
   
   

 

VZN prijaté v roku 2012 Dátum
Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2011.pdf (93,7 kB) 02.02.2012
Dodatok č. 1 k VZN 1-2011 o soc. službách 12.06.2012
Dodatok č. 2 k VZN č. 3-2011.pdf (88,2 kB) 12.06.2012
Dodatok č. 2 k VZN č. 1-2009 - o mieste a čase zápisu 11.09.2012
VZN č. 1-2012 - nájomné nebyt.priestory 04.12.2012
VZN č. 2-2012 - DZN.pdf (100,4 kB) 04.12.2012
VZN č. 3-2012 o odpadoch.pdf (112,7 kB) 04.12.2012
Dodatok č. 3 k VZN č. 3-2011.pdf (92,4 kB) 04.12.2012
   
   
   

 

 

VZN prijaté v roku 2011 Dátum

 

VZN TB 2011-obce poskytovanie soc. služieb UT.pdf (129 kB)

 

29.03.2011

VZN TB č. 6 -2008 o miestnych daniach UT.pdf (77,7 kB)

29.03.2011

VZN TB Dodatok č.3 k VZN č.7-2008 o poplatkoch za služby poskytované obcou.pdf (67,1 kB)

01.04.2011

VZN č. 5-2008 o odpadoch.pdf (166,5 kB)

11.04.2011

VZN č. 2-2011 o povinnosti vyprac. povodňové plány.pdf (128,9 kB)

17.05.2011

VZN č. 1-2009 - dodatok č.1 o mieste a čase zápisu (1).pdf (64,8 kB)

31.08.2011

VZN č. 3-2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Trenčianske Bohuslavice schválený.pdf (115,9 kB)

29.11.2011

VZN č. 3-2011 - Príloha č. 1 ( Cenník ).pdf (52,2 kB)

29.11.2011

VZN č. 4-2011 - znečisťovanie ovzdušia.pdf (90,3 kB)

29.11.2011

VZN č. 5_2011_DZN.pdf (101,7 kB)

29.11.2011

Príloha č. 1 k VZN č. 5-2008 - SMETI 2012.pdf (69,2 kB)

29.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233