Profil verejného obstarávateľa

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ  .......................      Obec Trenčianske Bohuslavice

Sídlo ............................................... Trenčianske Bohuslavice 135,  913 07

IČO ................................................. 00312061

DIČ  ................................................ 2021080028

Bankové spojenie ................................ Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu ......................................... 5801425001/5600

Štatutárny zástupca ............................. Darina Jurigová

Tel.číslo  .......................................... 0327782233, 0911242862

e-mail ............................................. obec@trencianskebohuslavice.sk 

                                                                   

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233