Verejné obstarávanie

 

Obec Trenčianske Bohuslavice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm.

b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Trenčianske

Bohuslavice na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom

bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné

oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch,

informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého

postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Profil verejného obstarávateľa

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233