Jednota dôchodcov Slovenska

 

Jednota dôchodcov Slovenska, 

Základná organizácia Trenčianske Bohuslavice

 

23.5.2017 bola v Trenčianskych Bohuslaviciach založená miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku ( JDS).

Zakladajúca schôdza sa konala vo viacúčelovej hale na štadióne za prítomnosti okresnej predsedníčky JDS pani Márie Lovásovej a našej pani starostky Ing. Bibiany Naďovej. Prítomných bolo 41 zakladajúcich členov.

Želám nám pri tejto príležitosti  mnoho rokov so spokojnými členmi a veľa skvelých nápadov na spoločné aktivity. 

                                                                                                                                                                        Libuša Masaryková,  predseda ZO JDS

                                                                                                                                                                                                                  

 

Čo je to Jednota dôchodcov na Slovensku  ( ďalej už len JDS).

JDS je nezávislá, samostatná právnická osoba, ktorá sa skladá zo základných , okresných a krajských organizácií. Najvyšším orgánom je Ústredie jednoty, na čele ktorého stojí  Ing. Ján Lipianský PhD.

JDS združuje občanov staršieho veku (dôchodcov), bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženského a sociálneho pôvodu.

Vytvára podmienky na realizáciu záujmov seniorov, chráni ich práva a požiadavky na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Sleduje vývoj ich životnej úrovne podľa preukázateľných životných nákladov a na ich základe navrhuje príslušné opatrenie.

Členstvo v JDS je dobrovoľné, podmienkou vzniku je prihláška za člena.

Člen má právo:     voliť a byť volený do orgánov JDS, zúčastňovať sa na členských schôdzach, vyjadrovať sa k činnosti funkcionárov, podávať návrhy na     zlepšenie činnosti Základnej organizácii ktorej je členom, využívať výhody poskytované JDS.

Člen je povinný:    spolupracovať na realizácii programu ZO JDS, ktorej je členom, platiť členský príspevok, dodržiavať normy slušného správania pri účasti     na programoch JDS, dodržiavať jej stanovy.

Členstvo zaniká:   dňom oznámenia člena o vystúpení zo ZO JDS, zrušením členstva z dôvodu porušenia jej Stanov, pre neplatenie členského príspevku,      úmrtím člena.  

 

UDALOSTI A AKCIE V ROKU 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Udalosti a akcie v roku 2017:

 

Zakladajúca schôdza.pdf 

Túra Haluzická rozhľadna.pdf 

Deň detí.pdf 

Devín.pdf

Stretnutie seniorov bošáckej doliny.pdf

Košice.pdf 

Výstava Agrokomplex Nitra.pdf 

Slovácká Jaternica.pdf 

Slávnostné otvorenie klubu.pdf 

Koncert Mary Kubišovej.pdf

Výstava Senior Expo Tenčín.pdf

Púť Trenčianska Závada.pdf 

Stretnutie seniorov Bošáckej doliny na Predpolome.pdf 

Stretnutie seniorov Bošáckej doliny v Zemianskom Podhradí.pdf 

Kačacie hody.pdf 

Mikuláš u seniorov.pdf 

Koledovanie.pdf 

Ručné práce.pdf 

 

Fotogaléria 2017

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233