Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.08. 2015

20.08.2015 15:46

POZVÁNKA

 

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

dňa 24.8.2015 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

 

     Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Rozpočtové opatrenie
 3. Čerpanie rozpočtu do 31.7.2015
 4. Mimoriadna inventúra ZŠ
 5. Návrh VZN č.2/2015, ktorým sa upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trenčianske Bohuslavice
 6. Informovanosť obyvateľov MR + e-maily
 7. Územný plán obce
 8. Odpredaj pozemku – časť parcely 281/22 a časť pozemku 2262/12
 9. Odkúpenie – zámena pozemku parc. č. 2261/5, 2261/6.
 10. Odvodnenie – informácie
 11. Školský autobus – informácia
 12. Rôzne
 13. Záver

 

 

 

                                                                                               Ing. Bibiana Naďová

                                                                                                      starostka obce

 

 

Zastupiteľstvo 24.8.2015 - pozvánka.pdf

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233