Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. decembra

11.12.2014 08:27

POZVÁNKA

 

 

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

dňa 15.12.2014 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

     Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2014
  3. Úprava rozpočtu k 31.12.2014 podľa skutočného čerpania
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Bibiana Naďová

                                                                                                      starostka obce

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233