Oznámenie o uskutočnení zápisu do MŠ

17.02.2014 14:00

Riaditeľka MŠ oznamuje,

že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k nasledujúcemu školskému roku 2014/2015 sa uskutoční

v termíne od 3.3.2014 do 7.3.2014

v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. v budove materskej školy.

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú dostane pri zápise.  K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ľahko mentálne, zmyslovo a telesne postihnutých a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou) okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast priložia k žiadosti aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

  • deti, ktoré majú trvalé bydlisko v Trenčianskych Bohuslaviciach

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 28. augusta 2014.

Na zápis si prineste občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, deťom papučky.

 

Ivana Nemšáková

riaditeľka MŠ

 

Oznámenie o uskutočnení zápisu do MŠ.pdf

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233