Vážení a milí priatelia,

17.01.2011 00:00

 

 

Vážený obyvateľ našej obce a návštevník obecnej stránky

 

Sme na začiatku roku 2012 a to je čas popriať si navzájom veľa šťastia, zdravia
a úspechov v novom roku. Zároveň je to aj čas bilancovať rok predchádzajúci.
 
Rok 2011 bol prvým rokom, keď samospráva obce funguje v súčasnom zložení.
Nebolo to vôbec ľahké obdobie. Naša obec, tak ako celá spoločnosť, sa musela
vyrovnať s nedostatkom financií. Časť príjmov získava obec prostredníctvom
daňového úradu ako podiel na výnose PDFO. Druhú časť príjmov získava priamo
od občanov z miestnych daní a poplatkov. Nakoľko štát prostredníctvom daňových
úradov vybral ďaleko menej ako predpokladal, aj príjmy obce boli nižšie. Aj v tejto
zložitej dobe sme okrem plnenia samosprávnych funkcií a plnenia úloh
preneseného výkonu štátnej správy zrealizovali aj niekoľko všeobecne prospešných
projektov:
 
pre lepšiu informovanosť našich občanov bola vytvorená táto oficiálna internetová
stránka obce. Podarilo sa nám opraviť odvodnenie a dobudovať trativod v okolí
materskej školy. Dúfam, že bude slúžiť na prospech obyvateľov priľahlých
rodinných domov. Vo viacúčelovej budove, kde sa nachádza aj lekár, bola
vymenená prevažná časť starých okien za nové. V materskej škole sa nám podarilo
vymeniť staré okná za nové na celom prízemí. Ústredné kúrenie v materskej
a základnej škole ako aj vo viacúčelovej budove prešlo rekonštrukciou. Bola
dobudovaná regulácia kúrenia. Tieto investície by mali ušetriť v budúcich rokoch
výdavky za energie. Do školskej jedálne bolo potrebné zakúpiť nový sporák
a umývačku riadu, nakoľko starý sporák už doslúžil. Medzi väčšie investície patrí
aj nákup žacieho stroja na kosenie trávy na ihrisku. Doplnili sme dva
veľkoobjemové kontajnery na sklo. Jeden kontajner bol umiestnený pri materskej
škole, druhý je umiestnený vedľa autobusovej zastávky pri dolnom cintoríne. Pred
obecným úradom bola osadená nová úradná tabuľa obce spolu s označením
obecného úradu. Vybudovali sme nové stanovište na umiestnenie prístrešku
autobusovej zastávky pred požiarnou zbrojnicou, nakoľko prístrešok zastávky tvoril
prekážku na chodníku. V jarnom období sa od náletových drevín a od nánosov
vyčistilo koryto Kamienky. Bola zmladená veľká časť obecnej zelene.
Samozrejmosťou boli práce na údržbe verejnej zelene, kosenie cintorínov, parkov,
čistenie odvodňovacích rigolov. Nové miesto majú aj kontajnery na cintorínoch.
 
Obec usporiadala aj viacero podujatí:
 
v mesiaci máj sa konali dve akcie. Prvého mája sme spoločne postavili máj, ktorý
vyzdobili deti zo základnej školy. Spoločne s deťmi a obyvateľkami našej obce sme
oslávili aj deň matiek. V mesiaci jún sme v spolupráci s dobrovoľným hasičským
zborom zorganizovali akciu pre deti - Jánsku noc. Kultúrnym programom prispeli
deti materskej a základnej školy. Škôlkari aj školáci vystúpili aj na stretnutí
dôchodcov, ktoré sa konalo 29. septembra. Pozvaní boli občania nad 65 rokov.
Večer 5. decembra sme spolu s najmenšími privítali Mikuláša, ktorý prišiel
rozsvietiť obecný vianočný stromček a rozdať deťom sladkosti.
 
Človek nie je nikdy spokojný s tým, čo sa mu podarilo, vždy je niečo čo mohlo
byť ešte lepšie, kvalitnejšie, ale to nás poháňa dopredu. Aj my chceme v tomto
roku byť lepší ako v predchádzajúcom, máme v pláne mnoho užitočných
predsavzatí. Čas, ale hlavne financie, nám ukážu či sa nám tieto ciele podarí splniť.
 
Ešte raz nám všetkým prajem, aby nám elán vydržal, aby sa napĺňal rozpočet
a aby sme o rok mohli konštatovať, že sme vykonali kus dobrej a poctivej práce
v prospech občanov a obce. Vám všetkým prajem, aby ste boli so samosprávou
spokojní, aby ste naše služby využívali len pri tých príjemnejších udalostiach.
 
                                                                       

 

                                                                       Bibiana Naďová
                                                                        starostka obce

 

 

                                                                                                                                             

                   

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233