Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

26.11.2014 20:41

POZVÁNKA

 

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

dňa 1.12.2014 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 
1. Úvodné náležitosti:
   a) Otvorenie zasadnutia.
   b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
   c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom      novozvoleného obecného zastupiteľstva.
   d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
   e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
6. Diskusia.
7. Záver.

                                                                                              

                                                                                 Ing. Bibiana Naďová

                                                                                      starostka obce

 

Zastupiteľstvo - pozvánka - 1.12.2014.pdf

 

.

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233