Pozvánka na zastupiteľstvo

17.06.2014 15:22

POZVÁNKA

 

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 

dňa 23.6.2014 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

     Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba hlavného kontrolóra obce
 3. Čerpanie rozpočtu k 31.5.2014
 4. Záverečný účet obce za rok 2013
 5. Správa nezávislého audítora k 31.12.2013
 6. Rozpočtové opatrenia na rok 2014
 7. Žiadosti o odkúpenie pozemkov
 8. Žiadosť o finančnú pomoc – Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine
 9. Rozprávkový chodník - príprava
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

 

 

                                                                                       Ing. Bibiana Naďová

                                                                                             starostka obce

 

Zastupiteľstvo - pozvánka jún 2014.pdf

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233