Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

22.01.2015 14:59

POZVÁNKA

 

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

dňa 26.1.2015 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

     Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014
 3. Informácia o úprave rozpočtu k 31.12.2014 podľa skutočného čerpania
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015
 5. Plán kultúrnych podujatí
 6. Informácia o počte detí v ZŠ
 7. Odpredaj pozemkov
 8. Úprava ceny za vývoz odpadovej vody
 9. Prerokovanie ponuky na správu bytového domu
 10. Stavebné úpravy na objektoch obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

 

 

 

                                                                                                 Ing. Bibiana Naďová

                                                                                                      starostka obce

 

Zastupiteľstvo 26.1.2015 - pozvánka.pdf

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233