Pozvánka na riadne zasadnutie zastupiteľstva 11.06.2012

05.06.2012 23:18

 

POZVÁNKA

 

 

Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

dňa 11.06.2012 o 1700hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Čerpanie rozpočtu do 31.03.2012

 3. Správa nezávislého audítora za rok 2011

 4. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2011

 5. Použitie financií z rezervného fondu

 6. Príspevok na slávnosti bratstva Čechov a Slovákov

 7. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2011 z 10.2.2011 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na území obce.

 8. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Trenčianske Bohuslavice

 9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Trenčianske Bohuslavice 2012 – 2017

 10. Škôlka – oprava stropu

 11. Cesta rozprávkovým lesom

 12. Protipovodňové opatrenia - informácia

 13. Rôzne

 14. Diskusia

 15. Záver

 

 

Ing. Bibiana Naďová

starostka obce

 

Zastupiteľstvo - pozvánka .pdf (53,6 kB)

 

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233