Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

22.01.2014 20:46
 
POZVÁNKA
 
Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
 
dňa 27.01.2014 o 16:00 hod.
v zasadačke obecného úradu.
 
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Čerpanie rozpočtu do 31.12.2013
3. Financovanie ZŠ
4. Kamerový systém – informácia
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
 
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233