Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

20.11.2013 09:46

POZVÁNKA

 

 

 

Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

dňa 25.11.2013 o 1600hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Čerpanie rozpočtu do 30.9.2013

 3. Zmena rozpočtu na rok 2013, havarijný stav na vodovodnej prípojke

 4. Audit účtovnej závierky – rok 2013

 5. Návrh VZN obce Trenčianske Bohuslavice č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 6. Monitoring objektov – IBS Security, s.r.o.

 7. Voľby prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom

 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – pri bytovom dome 222

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Záver

 

Zastupiteľstvo_pozvánka.pdf 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233