Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 10. 09. 2012

05.09.2012 19:16

 

Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona
369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva 
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
dňa 10.09.2012 o 15:00hod. v zasadačke obecného úradu.
 
Program:
 
                        1. Otvorenie zasadnutia
                        2. Čerpanie rozpočtu do konca júla 2012
                        3. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2009 z 25.09.2009
                        4. Predĺženie zmluvy o kontokorentnom úvere
                        5. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 84/3
                        6. Stretnutie dôchodcov
                        7. Preberacie konanie – Podchod pre chodcov
                        8. Slovácká jaternica - informácia
                        9. Rôzne
                      10. Diskusia
                      11. Záver
 
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233