Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.04.2013

03.04.2013 22:46

 

Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
dňa 8.4.2013 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu.
 
Program:
 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Čerpanie rozpočtu do 31.3.2013
3. Úprava rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové opatrenia
4. Správa kontrolóra za rok 2012
5. Zrušenie školskej knižnice
6. Výsadba drevín – stanovenie plôch
7. Vývoz odpadu – odpadové vody
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
 
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

 

Pozvánka na riadne zasadnutie_08.04.2013.pdf (55,9 kB)

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233