Oznam o nájme nebytového priestoru

05.03.2019 18:50

         

   OZNAM O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU   

     

 Obec Trenčianske Bohuslavice zastúpená starostkou obce Darinou Jurigovou oznamuje, že  prenajme nebytový priestorov v obci Trenčianske Bohuslavice vo „Viacúčelovej budove“ súpisné číslo 198, postavenej na pozemku registra C-KN parc. 84/24 v kat. území Trenčianske Bohuslavice nájomcovi MUDr. Renáte Raclavskej, ambulancie všeobecného praktického lekára, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú 5 rokov za nájomné vo výške 0,50 €/1m2 /1 mesiac.

 

                                                                          

                                                                                           Darina Jurigová

                                                                                             starosta obce

 

Oznam-ambulancia MUDr. Raclavska.pdf 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233