Návrh VZN č. 8-2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233