Zastupiteľstvo 11.5.2015 - pozvánka

29/04/2015 21:11

POZVÁNKA

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

dňa 11.5.2015 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

     Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Správa hlavného kontrolóra z kontroly hospodárania obce za rok 2014
 3. Záznam o výsledku kontroly hlavného kontrolóra
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
 5. Záverečný účet obce za rok 2014
 6. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2015
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Správa nezávislého audítora
 9. Zriadenie kontokorentného úveru
 10. Návrh VZN č. 3 o podmienkach prideďovania a správy nájomných bytov
 11. Návrh VZN č. 4 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov
 12. Zrušenie základnej školy
 13. Inventarizačná komisia – ZŠ – prevod majetku
 14. MAS
 15. Praktický lekár – rekonštrukcia soc. zariadení
 16. Rôzne
 17. Záver

 

 

                                                                                               Ing. Bibiana Naďová

                                                                                                      starostka obce

 

Zastupiteľstvo11.5.2015 - pozvánka.pdf

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233