Zastupiteľstvo mimoriadne - pozvánka

30/09/2013 19:38

 

POZVÁNKA
 
Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
dňa 03.10.2013 o 16,30 hod.
v zasadačke obecného úradu.
 
Program:
 
                                         1. Otvorenie zasadnutia
                                         2. Nájomné zmluvy – bytovka
                                         3. Mikroregión Bošáčka – finančný príspevok
                                         4. Rôzne
                                         5. Diskusia
                                         6. Záver
 
                                                                                           Ing. Bibiana Naďová
                                                                                                starostka obce
 

Zastupiteľstvo mimoriadne - pozvánka.pdf

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233