Zastupiteľstvo 25.2.2015 - pozvánka

17/02/2015 12:03

POZVÁNKA

 

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

dňa 25.2.2015 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

     Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Návrh VZN č. 1/2015 o zrušení Základnej školy, Školskej jedálne pri ZŠ – výdaj, ŠKD pri ZŠ a určení spoločného školského obvodu
  3. Úprava ceny za vývoz odpadovej vody
  4. Výmena správcu bytového domu - informácia
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Bibiana Naďová

                                                                                                      starostka obce

 

Zastupiteľstvo 25.2.2015 - pozvánka.pdf

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233