Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.06. 2015

15/06/2015 20:19

POZVÁNKA

 

 

Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

dňa 18.6.2015 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Čerpanie rozpočtu k 31.05.2015

  3. Správa hlavného kontrolóra

  4. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok

  5. Rozprávkový chodník

  6. Praktický lekár – rekonštrukcia ambulancie – informácia

  7. Odvodnenie – informácia

  8.  Inventarizačná komisia – ZŠ

  9. Rôzne

  10. Záver

 

 

 

Ing. Bibiana Naďová

starostka obce

 

 

Zastupiteľstvo 18.6.2015 - pozvánka.pdf 

 

 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233