Výberové konanie na riaditeľa MŠ

26/09/2014 11:27

Obec Trenčianske Bohuslavice

 

podľa ustanovenia §  4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                                  

                                                              v y h la s u j e

                            výberové konanie na vymenovanie riaditeľa / riaditeľky

Materskej školy Trenčianske Bohuslavice.

 

Požadované  predpoklady a požiadavky :

 

A.       Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

a.    kvalifikačné predpoklady v súlade so  zákonom NR SR č. 317/ 2009 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b.    odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky  MŠ SR č.  437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov,

c.    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

 

B.    Iné  kritériá a požiadavky :

a.    bezúhonnosť v zmysle § 9zákona č. 317/2009Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,

b.    zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,

c.    ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z.z.,

d.   znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie.

 

C.  Zoznam požadovaných dokladov :

a.    Písomná prihláška do výberového konania

b.    Štruktúrovaný životopis

c.    Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

d.   Návrh koncepcie rozvoja materskej školy

e.    Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

f.     Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

g.    Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti

h.    Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové  konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.

 

Dátum a miesto podania prihlášky :

Prihlášky možno doručiť do  20.10.2014 v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ MŠ Trenčianske Bohuslavice, na  adresu: OcÚ  Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice č. 135, 913 07 Bošáca.

 

V Trenč. Bohuslaviciach, 25.09.2014                            

 

 

                                                                                            Ing. Bibiana Naďová

                                                                                                    starostka  obce

 

výberové konanie riaditeľa školy MŠ (1).pdf

 

 

.

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233