Pozvánka na zastupiteľstvo

29/10/2014 20:31

POZVÁNKA

 

 

Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

dňa 3.11.2014 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2014

  3. Rozpočtové opatrenia na rok 2014

  4. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov

  5. Návrh na zostavenie rozpočtu bez programovej štruktúry na roky 2015, 2016, 2017

  6. Návrh rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017

  7. Žiadosti o odkúpenie pozemkov

  8. Rôzne

  9. Diskusia

  10. Záver

 

 

 

 

 

Ing. Bibiana Naďová

starostka obce

 

Zastupiteľstvo pozvánka _ November.pdf 

 

.

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233