POZVÁNKA na zasadnutie obecného zastupiteľstva

28/01/2016 14:47

POZVÁNKA

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

dňa 3.2.2016 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

     Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
 3. Rozpočtové opatrenia
 4. Použitie rezervného fondu
 5. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2016
 6. Záznam z kontroly hl. kontrolóra
 7. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 3/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Trenčianske Bohuslavice
 8. Organizačná štruktúra obce
 9. ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice:

-          Informácia o Vyhodnotení pripomienok a stanovísk z prerokovania

-          Stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, ktorým doporučuje schválenie Zadania k ÚPN-O a návrhu                     Zadania ÚPN-O  

-          „Zadanie k Územnému plánu obce Trenčianske Bohuslavice“

-          Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPD

 1. Voľba veliteľa DHZO §33 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
 2. SVP Piešťany – súhlas s osadením výustného objektu prehrádzky v rkm 2,800.
 3. Povodňové mapy
 4. Materská škola – výmena svietidiel
 5. Budova obecného úradu – kúrenie
 6. Multifunkčné ihrisko – informácia
 7. Márius  Pedersen Dodatok č. 3 – zmena organizácie triedeného zberu KO
 8. Jóga – informácia
 9. Nedobitné pohľadávky
 10. Kultúrne podujatia v obci v roku 2016 – stanovenie termínov konania
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Bibiana Naďová

                                                                                                      starostka obce

 

Zastupiteľstvo 3.2.2016 - pozvánka.pdf 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233