Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

18/06/2013 22:41

POZVÁNKA

 

 

 

Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

dňa 24.6.2013 o 1600hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Čerpanie rozpočtu do 31.5.2013

 3. Záverečný účet obce za rok 2012

 4. Výročná správa obce za rok 2012

 5. Správa audítora za rok 2012

 6. Poriadok odmeňovania volených orgánov obce – návrh

 7. Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina – žiadosť o príspevok

 8. Územný plán obce - zmeny a doplnky

 9. Majetkovo právne usporiadanie pozemkov – SVP, š.p. – informácia

 10. Preloženie autobusovej zastávky – žiadosť

 11. Cesta rozprávkovým chodníkom

 12. Dofinancovanie Základnej školy

 13. Rôzne

 14. Diskusia

 15. Záver

 

 

 

Ing. Bibiana Naďová

starostka obce

 

 

 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233