Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 03. 12. 2012

29/11/2012 21:22

 

 

POZVÁNKA

 

 

Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

dňa 3.12.2012 o 1600hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Čerpanie rozpočtu do konca novembra 2012

 3. Úprava rozpočtu na rok 2012

 4. Návrh rozpočtu na rok 2013

 5. Návrh rozpočtu na roky 2013, 2014, 2015

 6. Kronika obce rok 2010 a 2011

 7. Návrh VZN č. 1/2012 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce

 8. Návrh VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti

 9. Návrh VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 10. Návrh dodatku č, 3/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

 11. Odvolanie voči uzneseniu č. 369/2012

 12. Rôzne

 13. Diskusia

 14. Záver

Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva_03_12_2012.pdf (56,7 kB)

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233