Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

27/08/2013 11:39

POZVÁNKA

 

Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

dňa 2.9.2013 o 1600hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Čerpanie rozpočtu do 31.8.2013

 3. Zmena rozpočtu na rok 2013

 4. Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2012

 5. Návrh VZN obce Trenčianske Bohuslavice č. 2/2013 o nakladaní s odpadom

 6. Predĺženie zmluvy o kontokorentnom úvere

 7. Slovácka jaternica

 8. Stretnutie dôchodcov

 9. Oprava poruchy na vodovodnej prípojke na ihrisko

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Záver

 

 

Ing. Bibiana Naďová

starostka obce

 

Zastupiteľstvo - pozvánka.pdf

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233