2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

25/01/2011 18:16

 

  Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods.4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

                                  dňa 31.01.2011 o 17:00

                              v zasadačke obecného úradu

 

Program

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Návrh rozpočtu na rok 2011

3. Záložná zmluva - bytový dom

4. Dodatok č.3 k VZN č. 7/2008 o poplatkoch za služby poskytnuté obcou

5. Cenník - pohrebné služby

6. Harmonogram kultúrnych podujatí

7. Rôzne

8. Diskusia

9.Záver

 

                                                            Ing. Bibiana Naďová

                                                              starostka obce

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233