1.zasadnutie obecného zastupiteľstva

19.12.2010 00:00

 Dňa 17.12.2010  o  17:00 hod. sa konalo v zasadačke obecného úradu prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a odovzdanie insígnií

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce

7. Voľba zástupcu starostky obce

8. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a ďaľších členov komisií

9. Schválenie uznesenia

10. Záver

 

 

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233