Zmluvy

 

Zmluvy rok 2019

   
Zmluva č.01 2019 o zabezpečení stravovania zamestnancov Karta Ticket Restaurant.pdf 06.03.2019
Zmluva č.02 2019 - Dodatok č.1 2019 k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov Karta Ticket Restaurant.pdf 06.03.2019
Zmluva č.03 2019 o poskytovaní verejných služieb .pdf 11.03.2019
Zmluva č.04 2019 Dodatok k zmluve č.3 o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet.pdf 14.03.2019
Zmluva č.05 2019 Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf 29.03.2019
Zmluva č.06 2019 o prenájme nebytových priestorov vo viacúčelovej budove.pdf 02.04.2019
Zmluva č.07 2019 Slovitrans, s.r.o. zhodnocovanie a oskladňovanie stavebných odpadov.pdf 04.04.2019
Zmluva č.08 2019 Slovitrans, s.r.o. Kúpna zmluva č.282019 - Nákup materiálu.pdf 04.04.2019
Zmluva č.09 2019 Nájomná zmluva - Miroslav Kozáček.pdf 23.04.2019
Zmluva č.10 2019 o zbere a zhodnotení odpadu.pdf 23.04.2019
Zmluva č.12 2019 Nájomná zmluva - Poľovnícke združenie Dolné Srnie.pdf 23.04.2019
Zmluva č. 11 2019 o prenájme 1 100 litrového kontajnera.pdf 25.04.2019
Zmluva č.13 2019 o nájme poľnohospodárskej pôdy - PD Bošáca.pdf 29.04.2019
Zmluva č.14 2019 o poskytnutí služby na vypracovanie komunitného plánu obce.pdf  14.05.2019
Zmluva č. 15 2019 o poskytnutí služby na vypracovanie PHRSR.pdf 14.05.2019
Zmluva č.16 2019 o poskytovaní služieb - JUDr.Šimon Cibulka.pdf 15.05.2019
Zmluva č.17 2019 o spolupráci, kúpna zmluva - PLANTEX, s.r.o. Piešťany.pdf 15.05.2019
Zmluva č.18 2019 o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej ochrany Slovenskej republiky.pdf 15.05.2019
Zmluva č.19 2019 o nájme multifunkčného zariadenia - TOP SERVIS IT a.s..pdf 18.06.2019
Zmluva č.20 2019 - Kúpna zmluva Pavel Zámečník Trenč.Bohuslavice č.16.pdf 02.07.2019
Zmluva č.21 2019 - Kúpna zmluva Sidónia Držíková.pdf 02.07.2019
Zmluva č.22 2019 - Zámenná zmluva - Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. .pdf 11.07.2019
Zmluva č.23 2019 - o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019 - ÚPD.pdf 11.07.2019
Zmluva č.24 2019 - o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019 - ÚPD.pdf 11.07.2019
Zmluva č.25 2019 o poskytnutí grantu číslo 20190666.pdf  30.07.2019
Zmluva č.26 2019 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s..pdf  21.08.2019
Zmluva č.27 2019 - o poskytnutí grantu číslo 20190665 - Slovácka jaternica.pdf  21.08.2019
Zmluva č.28 2019 poistenie majetku a zodpovednosť za škodu - budovy.pdf  23.08.2019
Zmluva č.29 2019 o dielo - Slovácka jaternica.pdf  05.09.2019
Zmluva č.30 2019 - dodatok č.1 k zmluve o audítorských službách.pdf  19.09.2019
Dohoda č.31 2019 o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku.pdf  20.09.2019
   

 

Zmluvy rok 2018

   
Zámenná zmluva č. 152017 - SR SSC.pdf  02.03.2018
Zmluva č. 012018 o zriadení vecného bremena - SEPS.pdf  12.03.2018
Zmluva č. 022018 o poskytnutí daru.pdf  19.03.2018
Zmluva č. 032018 - Dodatok č. 1. k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf  20.03.2018
Zmluve č. 042018 Mandátna zmluva - e-aukcie.pdf  22.03.2018
Zmluva č. 052018 o prenájme nebytových priestorov.pdf 06.04.2018
Zmluva č. 062018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.pdf 16.04.2018
Zmluva č. 072018 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.pdf 23.04.2018
Zmluva č. 092018 - o poskytovaní služieb..pdf  16.05.2018
Zmluva č. 102018 - Topset - spracovanie osobných údajov.pdf  07.06.2018
Zmluva č. 112018 Licenčná zmluva - TENDERnet.pdf  04.07.2018
Zmluva č. 122018 - Kúpna zmluva.pdf  04.07.2018
Zmluva č. 132018 prístup k osobným údajom.pdf  04.07.2018
Zmluva č. 142018 - Kupna zmluva Berák.pdf  04.07.2018
Zmluva č. 152018 - poistenie § 52.pdf  13.07.2018
Zmluva č. 162018 - Dodatok č. 1 k zmluve č. 212017.pdf  01.08.2018
Zmluva č. 172018 o združenej dodávke plynu.pdf  21.08.2018
Zmluva č. 182018 - dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva.pdf  04.10.2018
Zmluva č. 192018 - Dodatok č. 7 k zmluve č. 1010112006.pdf  06.11.2018
Zmluva č. 202018 o združenej dodávke elektriny.pdf  21.11.2018
Zmluva č. 212018 - Dodatok č. 5, ktorým sa dopĺňa Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu.pdf  26.11.2018
Zmluva č. 222018 o spolupráci - Kúpele TT.pdf  30.11.2018
Zmluva086.pdf 17.12.2018

 

Zmluvy rok 2017

   
Zmluva č. 12017 - Dodatok č. 12.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 17.01.2017
Zmluva č. 22017 o kontrolnej činnosti.pdf  20.02.217
 
Zmluva o dielo č. 32017 - projekt stavby.pdf  20.02.2017
Zmluva č. 42017 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní iných elektronických služieb.pdf  20.02.2017
Zmluva č. 62017 o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.pdf 03.03.2017
Zmluva č. 72017 - kúpna zmluva.pdf 06.03.2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 6 (202014).pdf 10.04.2017
Zmluva č. 102017 - BRRA.pdf  18.04.2017
Zmluva č. 112017 - o uzavretí budúcej zmluvy.pdf  25.04.2017
Zmluva č. 82017 o zabezpečení zhodnotenia odpadu.pdf  05.05.2017
Zmluva č. 122017 - o dodávke územnoplánovacej dokumentácie.pdf  03.06.2017
Zmluva č. 142017 - Dodatok č. 2 - Kaderníctvo.pdf  12.06.2017
Zmluva č. 132017 - dotácia DHZO.pdf  22.06.2017
Zmluva č. 162017 - Rozšírenie kapacít MŠ.pdf  11.07.2017
Zmluva č. 172017 - Obstaranie ÚPN - Kamienka a Do Hájnice.pdf  12.07.2017
Zmluva č. 182017 -Skupinové úrazové poistenie.pdf  16.08.2017
Poistná zmluva č. 202017.pdf  16.08.2017
Zmluva č. 222017 o spolupráci.pdf  05.09.2017
Zmluva č. 232017 - o kontokorentnom úvere č. 28-006-17.pdf  05.09.2017
Zmluva č. 212017 o poskytnutí audítorských služieb..pdf  08.09.2017
Zmluva č. 242017 - REPROGAS s.r.o..pdf  26.09.2017
Zmluva č. 252017 o dodávke plynu.pdf 09.10.2017
Zmluva č. 262017 o termínovanom úvere.pdf 30.10.2017
Zmluva č. 192017 - pripojení a poskytovaní verejných služieb prístupu do siete internet.pdf 22.11.2017
Zmluva č. 292017 - o poskytovaní technickej služby.pdf  13.12.2017
Zmluva č. 282017 - o spolupráci Kúpele v regióne 2017_2018.pdf  19.12.2017
Zmluva č. 272018 o odpredaji pozemku.pdf  19.12.2017
Zmluva č. 302017 - Dodatok č. 6. k Zmluve č. 1010112006.pdf  20.12.2018

 

 

Zmluvy rok 2016

   
Zmluva č. 012016 o poskytovaní pohrebných služeb a prevádzkovaní pohrebiska.pdf 20.01.2016
Zmluva č. 32016 o zriadení vecného bremena.pdf 25.01.2016
Zmluva č. 022016 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.pdf 27.01.2016
042016 - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0122015.pdf  27.01.2016
Zmluva č. 052016 o manažmente verejného obstarávania.pdf  28.01.2016
Zmluva č. 082016 na výkon stavebného dozoru.pdf  20.02.2016
Zmluva č. 26096 ( 072016) o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.pdf  20.02.2016
Zmluva č. 062016 - dodatok č. 1 k Zmluve 0022015 o odbere odpadu.pdf  22.02.2016
Zmluva o dielo č. PRV-EEP-10-2016 (092016).pdf  24.02.2016
Kúpna zmluva č. 142016 09.05.2016
Dodatok 152016.pdf 10.05.2016
Zmluva č. 172016 - Marius Pedersen.pdf 17.05.2016
Zmluva č. 102016 Dodatok č. 1 k zmluve č. 032016.pdf  19.05.2016
Zmluva č. 062016 Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere skla.pdf  19.05.2016
Zmluva č. 182016 o spolupráci.pdf  01.06.2016
Zmluva č. 162016 o odbere odpadu.pdf  06.06.2016
202016 - Dodatok č. 1 k zmluve č. 0172015.pdf 09.06.2016
Zmluva č. 212016 o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva.pdf  10.06.2016
Zmluva č. 192016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf  18.06.2016
Zmluva o dielo č. 222016 - PRO BONUM s.r.o..pdf 22.06.2016
232016 - Dodatok č. 3 k zmluve č. 0122015.pdf 28.06.2016
Zmluva č. 242016 - Slovgram.pdf  25.07.2016
Zmluva č. 252016 o pripojení do distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s..pdf 09.08.2016
Zmluva o dielo č. 272016 - Bánovská regionálna agentúra.pdf  30.08.2016
Zmluva o dielo č. 302016 - Kusenda - plastové okná.pdf  30.08.2016
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 0122015.pdf  04.09.2016
Zmluva č. 282016 - zmluva o dielo.pdf  21.09.2016
Zmluva č. 472016 - príloha č. 1 k zmluve č. 162016.pdf  10.10.2016
Zmluva o dielo č. 482016 - odborný posudok[276].pdf  11.10.2016
Zmluva č. 462016 - Mandátna zmluva - Rerivo s.r.o..pdf  15.11.2016
Zmluva č. 492016 - dodatok č. 2 - cns s.r.o..pdf  16.11.2016
Zmluva č. 502016 - dodatok č. 10 k zmluve č. 82-1999-12 o vývoze ZKO zo smetných nádob v obci (1).pdf 21.11.2016
Zmluva č. 542016 na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia.pdf
Zmluva č. 542016 o odbere biologicky rozložiťeľného kuch. odpadu.pdf 
05.12.2016
Zmluva č. 562016 - NN č. 9500000198 o združenej dodávke elektriny (1).pdf 20.12.2016
Zmluva č. 532016 o poskytnutí audítorských služieb.pdf  20.12.2016
Zmluva č. 572016 o dodávke plynu.pdf 21.12.2016
Zmluva o dielo č. 552016 na vypracovanie PD.pdf  18.01.2017

 

 

Zmluvy rok 2015

   
Zmluva č. 0242014 o posk. verejných služieb - Slovanet.pdf 05.01.2015
Zmluva o odbere odpadu.pdf  27.01.2015
Zmluva č. 0012015 o spol. pri umiestnení túlavých psov .pdf 05.02.2015
Dohoda č. 0032015 o spoločnom školskom obvode.pdf 18.02.2015
0042015 - Dodatok č. 11.1 k Zmluve o zriadení spoločného ob. úradu.pdf  23.02.2015
Zmluva č. 0052015 o poskytovaní zdravotného dohľadu.pdf  10.03.2015
Zmluva č. 0062015 - kúpna zmluva.pdf 13.03.2015
Zmluva č. 0072015 o nákupe vozidla TATRA 815 CAS 11.pdf  24.03.2015
Zmluva č. 0082015 - Poistenie.pdf 05.05.2015
Mandátna zmluva č. 0112015 na výkon správy byt. domu.pdf  17.05.2015
Zmluva č. 0122015 o nájme nebytových priestorov vo viacúčelovej budove..pdf 15.06.2015
Zmluva č. 0132015 o bežnom účte.pdf  05.06.2015
Zmluva č. 0142015 o kontokorentnom úvere č. 2800115.pdf  10.06.2015
Zmluva č. 0152015 o dielo - odvodnenie.pdf  12.06.2015
Mandátna zmluva č. 0102015 na obstaranie komodity zemný plyn.pdf  15.06.2015
Zmluva č. 0092015 o prenájme 1100 l kontajnerov.pdf 03.07.2015
Zmluva č. 0172015 o termínovanom úvere č. 2800215 - dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky.pdf 22.07.2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0122015.pdf 09.09.2015
Zmluva č. 0182015 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s..pdf 10.09.2015
Zmluva o dielo č. 0222015 o dodávke PD ÚPN-O.pdf 17.09.2015
Zmluve č. 0232015 o dodávke plynu.pdf 22.09.2015
Kúpna zmluva č. 0242015.pdf  25.09.2015
Zmluva č. 0252015 na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.pdf  05.10.2015
Zmluva č. 0272015 o výpožičke č. KRHZ-TN-V-238-2015-030.pdf 04.10.2015
Zámenná zmluva č. 0302015.pdf 19.11.2015
Zmluva č. 0262015 o prenájme nebytových priestorov vo viacúčelovej budove.pdf 23.11.2015
Zmluva č. 0312015 projekt pre stavebné povolenie.pdf  09.12.2015
Zmluva č. 0292015 o poskytovaní audítorských služieb.pdf  15.12.2015
Zmluva č. 0332015 - o dielo č. PRV-7.4-2015.pdf 16.12.2015
Zmluva č. 0342016 o zabezpečení činnosti ochrany pred požiarmi a BOZ a o poskytovaní zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami.pdf 21.12.2015
Zmluva č. 0352016 - zmena poistnej zmluvy číslo 511084937 uzatvorenej dňa 6.11.2015.pdf 21.12.2015
Zmluva č. 0362015 o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK, a.s..pdf 22.12.2015
Zmluva č. 0372015 - Marius Pedersen - Dodatok č. 2 k zmluve č. 14131119Mitt.pdf  29.12.2015
   

Zmluvy rok  2014

   
Dodatok č_10_1 Zmluva o zriadení spoločného úradu 22.01.2014
Zmluva č. 0012014 - Zmluva o odbere odpadu.pdf  26.01.2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - 003-2014.pdf  26.01.2014
Zmluva č. 0042014 o vz. spolupráci - Akcia školské mlieko 13.02.2014
Zmluva č.005_2014_AXA.pdf 06.03.2014
Zmluva č. 006-2014 o vykonaní odbornej praxe žiaka.pdf  13.03.2014
Zmluva č. 0072014 o zriadení vecného bremena.pdf  26.03.2014
Dodatok č. 0082014 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf  29.04.2014
Zmluva o dielo č. 009-2014 Bezpečnostný projekt.pdf  07.05.2014
Zmluva č. 0102014 o zriadení vecného bremena.pdf  13.05.2014
Zmluva č. 0112014 o zabezpečení zberu papiera.pdf  16.05.2014
Zmluva č. 0122014 - zhodnotenie a uskladnenie stavebných odpadov 03.06.2014
Zmluva č. 0132014 o vykonaní odbornej praxe.pdf  25.06.2014
Dodatok č. 0082014 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  03.07.2014
Zmluva č. 0172014 o spolupráci pri odbere odpadov 09.09.2014
Zmluva č. 0202014 o zneškodňovaní odpadovej vody... - TVK  01.12.2014
Zmluva č. 0212014 o poskytovaní audítorských služieb....pdf  03.12.2014
Zmluva č. 0222014 o dodávke vody z verejného vodovodu.pdf  12.12.2014
Zmluva č. 0232024 - Benzinol - dodatok č. 2.pdf 18.12.2014
00252014 - Dodatok č. 1 k Zmluve č.14131119Mitt.pdf  06.05.2015

 

 

Zmluvy rok 2013

       
 01_Dodatok č. 1 - Zmluva o prenájme     05.01.2013
02_Dodatok č. 1 - Zmluva o prenájme     05.01.2013
03_Dodatok č. 2- Zmluva o prenájme     05.01.2013
04_Kúpno-predajná zmluva.pdf (347,9 kB)     06.01.2013
05_Dodatok č. 1 Zmluva o prenájme... Lekáreň     14.01.2013
06_Dodatok č. 1 - Zmluva o prenájme ... - HBP s.r.o     14.01.2013
07_Zmluva o združení finančných prostriedkov     21.01.2013
08_Zmluva č. 0032013 o nájme bytu č. 13)     11.02.2013
09_Zmluva č. 0062013 o združení finančných      13.02.2013
10_Kúpna zmluva č. 0042013     15.02.2013
11_Dodatok č.1 k dohode č.05§50aNS2012     20.02.2013

12_Ukončenie nájomnej zmluvy č. 8 

    27.03.2013

13_Dodatok č. 2 - TVS

    16.04.2013
14_Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb     26.04.2013
15_Zmluva o odbere odpadu 011-2013.pdf     30.04.2013
16_Zmluva č. 0122013 - Zmluva o poskytnutí údajov z KN     27.05.2013
17_Sponzorská zmluva 0132013.pdf      03.06.2013
18_Zmluva č. 0142013 - Benzinol.pdf      03.06.2013
19_Zmluva č. 0152013 - prípojka NN (1).pdf      04.06.2013
20_Kúpno-predajná zmluva č. 0162013.pdf      11.06.2013
21_Zmluva č. 0172013 - Licenčná zmluva.pdf     18.06.2013
22_Zmluva č. 0182013 - o aktualizácii programov a  systémovej podpore.pdf      18.06.2013
23Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny.pdf      28.08.2014
24 Zmluva č. 0192013.jpg (491334)     22.09.2013
25 Darovacia zmluva č. 0352013.pdf     22.09.2013
26_Zmluva č. 036-2013 o nájme priestorov PZ.pdf      14.11.2013
27_Zmluva č. 037-2013 audit účtovnej závierky.pdf      14.11.2013
28_Zmluva č. 038-2013  plyn     15.11.2013
29_Zmluva č. 039-2013  plyn     15.11.2013
30_Zmluva č. 040-2013  plyn     15.11.2013
31_Zmluva č. 041-2013 o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 20345-26110130083     20.11.2013
32_Darovacia zmluva č. 042-2013.pdf     20.11.2013
33_Zmluva č28_043_09 predĺženie.pdf      22.11.2013
34_Darovacia zmluva 043_2013.pdf      28.11.2013
35_Darovacia zmluva 044_2013.pdf     28.11.2013
36_Dohoda číslo 96-§51-2013.pdf     29.11.2013
37_Dokumenty113.pdf     12.12.2013
38_Kúpna zmluva č. 048-2013     17.12.2013
39_Zmluva č. 049-2013 o združení finančných      18.12.2013
40_Zmluva č. 050-2013 - 4-13-1119      18.12.2013
41_Zmluva č. 051-2013 - PCO-022-2013     18.12.2013

 

 

Zmluvy rok 2012

Názov zmluvy zverejnené
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb2 18.01.2012
Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.pdf (392,9 kB) 07.02.2012
SOZA hromadná licenčná zmluva.pdf (327 kB) 10.02.2012
Nájomná zmluva_txt.pdf (66,3 kB) 14.02.2012
Zmluva - LADIS CO_txt.pdf (112,4 kB) 28.02.2012
Zmluva_NCRls 12591_2012.pdf (69,8 kB) 13.04.2012
ZMLUVA O DIELO č_01_2012.pdf (137,4 kB) 09.05.2012
Dodatok Zmluvy.pdf (580,9 kB) 25.09.2012
Zmluva č. 28-043-09 - dodatok č. 2.pdf (146,6 kB) 23.11.2012
Zmluva č. 28-062-10 - dodatok č. 2.pdf (193,6 kB) 23.11.2012
Dodatok č. 9 k zmluve č. 82199912.pdf (44,1 kB) 27.11.2012

 

Zmluvy rok 2011

Názov zmluvy zverejnené
Dodatok č.9.1 ku zmluve o zriadení spol. obecného úradu.pdf (355,7 kB) 21.03.2011
Záložná zmluva č.0276-PRB 2009_Z.pdf (1,1 MB) 21.03.2011
Dohoda č.12_§50i_2011.pdf (3,4 MB) 21.03.2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 06-2010-Kra.pdf (601 kB) 11.04.2011
Zmluva o dielo č.0041-11ToPB.pdf (1,9 MB) 13.04.2011
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb.pdf (1,1 MB) 28.04.2011
Zmluva o zbere elektroodpadu zo dňa 5.5.2011.pdf (1 MB) 12.05.2011
Sprostredkovateľská zmluva č. 12011.pdf (1,3 MB)   12.05.2011
Zmluva o dielo č.0052-11ToPB.pdf (904,1 kB) 26.05.2011
Zmluva o zriadení vecného bramena.pdf (827,2 kB) 26.05.2011 
Dokumenty002.pdf (510,4 kB) 08.07.2011
Dodatok č. 1 k Zmluve 28-043-09.pdf (3,3 MB) 24.11.2011
Dodatok č. 8 ku zmluve ... ( vývoz domového odpadu ).pdf (202,6 kB) 01.12.2011
Kúpna zmluva z 9.12.2011.pdf (165,7 kB) 09.12.2011
   
   

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233