Územnoplánovacia dokumentácia

 

Nová územnoplánovacia dokumentácia (2015)

 

Upravený návrh územného plánu ( konečná schválená verzia )

1 - ŠIRŠIE VZŤAHY.pdf 
2 - KOMPLEXNÝ-VÝKRES.pdf 
3 - NÁVRH ZÚ.pdf
4 - DOPRAVA.pdf 
5 - ELEKTRIKA.pdf 
6 - PLYN.pdf 
7 - VODA.pdf 
8 - OCHRANA PRÍRODY.pdf 
9 - VÝKRES POVODŇOVÉHO OHROZENIA.pdf
NÁVRH ÚPN TrB - textová časť - OBÁLKA.pdf 
NÁVRH ÚPN TrB - textová časť.pdf 
NÁVRH ÚPN TrB - záväzná časť - OBÁLKA.pdf 
NÁVRH ÚPN TrB - záväzná časť.pdf 

_________________________________________________________________________________

Záverečné stanovisko č. OU-NM-OSZP-2016000162-81.pdf 

ÚPN-OTB správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu.pdf

SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚPN TrB.pdf 
SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚPN TrB_OBÁLKA.pdf 

1_NÁVRH - ŠIRŠIE VZŤAHY.pdf
2_NÁVRH - KOMPLEXNÝ VÝKRES.pdf 
3_NÁVRH - NÁVRH Z.Ú..pdf 
4_NÁVRH - DOPRAVA.pdf 
5_NÁVRH - ELEKTRIKA.pdf 
NÁVRH ÚPN TrB - OBÁLKA.pdf 
NÁVRH ÚPN TrB - TEXTOVÁ ČASŤ_OBÁLKA.pdf 
 

Verejná vyhláška o prerokovaní ÚPN-O.pdf 

Verejná vyhláška o začatí obstarávania ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice.pdf 
Zadanie ÚPN Tr. Bohuslavice - január 2016.pdf 
 

PaR TrB Textová časť 02.pdf 
PaR ÚPN Tr. Bohuslavice - OBÁLKA.pdf 
TrB PaR_1.pdf
TrB PaR_2.pdf 
TrB PaR_3.pdf 
TrB PaR_4.pdf 
TrB PaR_5.pdf 
TrB PaR_6.pdf 
TrB PaR_7.pdf 
TrB PaR_8.pdf 
TrB PaR_9.pdf 

______________________________________________________________________________

 

TB_UPN-Z verejna vyhlaska o zacati.doc 

TB UPN-Z_schema B4 B6 k vyhlaske.jpg 

ÚPN-Z TB OÚ NMnV ŽP.pdf 
 

Verejná vyhláška o prerokavaní návrhu Zadania ÚPN-Z.pdf 

ZADANIE ÚPN-Z B4.pdf 
ZADANIE ÚPN-Z B4_obálka.pdf
ÚPN-Z B4_Širšie vzťahy.pdf

ZADANIE ÚPN-Z B6.pdf (200 kB)
ZADANIE ÚPN-Z B6_obálka.pdf (71 kB)
ÚPN-Z B6_Širšie vzťahy.pdf (3,1 MB)


Vrejná vyhláška o prerokovaní návrhu ÚPN-Z Kamienka.pdf
 

01_širšie vzťahy.pdf (3691761)
02_širšie vzťahy z ÚPN-O.pdf (7390345)
03_situácia parcely C.pdf (562337)
04_situácia parcely E.pdf (597692)
05_príprava staveniska a HTÚ.pdf (972300)
06_priestorová a funkčná regulácia.pdf (1721717)
07_komplexný urbanistický návrh.pdf (2795237)
08_výkres regulatívov.pdf (1512729)
09_výkres protipožiarnej bezpečnosti.pdf (2340879)
Doložka CO_Textová časť.pdf (95197)
Doložka CO_výkres.pdf (790733)
Textová časť ÚPN-Z B4.pdf (501487)
 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233